Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY TNHH THUỐC LÁ ĐÀ NẴNG

                                                            

 

CHỨC NĂNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ:

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Phòng Tổ chức Hành chính có chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Công ty thực hiện quản lý các lĩnh vực: tổ chức bộ máy quản lý điều hành sản xuất – kinh doanh; công tác lao động và tiền lương; công tác cán bộ chế độ chính sách đối với người lao động; công tác hành chính, quản trị, văn thư – lưu trữ phục vụ cho công tác quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh, theo quy định của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và Nhà nước.

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Tham mưu cho Lãnh đạo thực hiện quản lý về các lãnh vực tài chính, kế toán, giá cả theo các quy chế tài chính nội bộ của Công ty, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và của Pháp luật quy định.

PHÒNG KẾ HOẠCH VẬT TƯ

Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty trong việc lập kế hoạch và giám sát việc thực hiện kế hoạch, xây dựng các định mức phục vụ cho sản xuất, cụ thể: kế hoạch sản xuất và điều độ sản xuất; kế hoạch cung ứng, thực hiện cung ứng và xây dựng các định mức về nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Công ty.

PHÒNG THỊ TRƯỜNG  TIÊU THỤ

Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty trong việc lập kế hoạch tiêu thụ hàng năm và từng giai đoạn, tổ chức thực hiện việc bán sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, tổ chức triển khai và kiểm soát các hoạt động của thị trường như: thu thập, quản lý, phân tích thông tin thị trường và khách hàng; công tác hỗ trợ, chăm sóc quản lý khách hàng và thúc đẩy bán hàng; công tác bán hàng, giới thiệu và phát triển sản phẩm mới; công tác xây dựng thương hiệu sản phẩm và hình ảnh của Công ty.

PHÒNG KỸ THUẬT

Tham mưu cho Lãnh đạo trong công tác quản lý về mặt kỹ thuật, quy trình an toàn lao động nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả nhất máy móc thiết bị phục vụ sản xuất và phát triển; xây dựng và ban hành công thức phối chế trong sản xuất. Kiểm tra hương liệu và hóa chất tham gia giám sát chất lượng chủng loại nguyên liệu nhập kho, giám sát quy trình công nghệ sản xuất sợi, quy trình chế biến nguyên liệu. Kiểm tra việc chấp hành quy trình công nghệ trong tất cả các công đoạn sản xuất đến sản phẩm hoàn chỉnh, đảm bảo chất lượng sản phẩm đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của Công ty đã ban hành.

PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT

Tổ chức, sắp xếp bố trí lao động theo các công việc, trên cơ sở máy móc thiết bị được giao, sản xuất ra các loại sản phẩm đúng tiêu chuẩn chất lượng theo kế hoạch của Công ty giao, đảm bảo an toàn và tiết kiệm.